Podmioty uprawnione do ulgi 

Z treści zmienionego art. 111 ust. 4 i 5 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) wynika, że podatnikom, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących (wynikających z ustawy) terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku) nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają oni prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Jednak zakup kas rejestrujących nie może nastąpić później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ponadto, z ulgi na zakup kasy online będą mogli skorzystać podatnicy stosujący dotychczasowe typy kas fiskalnych, zobowiązani do stosowania kas online ze względu na działalność prowadzoną przez nich w branżach określonych ustawą. Jednak w takim przypadku za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień, w którym powstał dla nich obowiązek stosowania kas online.

Nie będzie przysługiwało odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, która będzie kasą innego rodzaju niż online. Odliczenie nie będzie również przysługiwać podatnikom wymieniającym kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, którzy nie mają takiego obowiązku, bowiem nie prowadzą działalności w określonych branżach wymienionych w VATU.

Warunki odliczenia/zwrotu  kwoty na zakup kasy

Podatnik VAT, jeżeli chce skorzystać z możliwości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy fiskalnej online musi spełnić następujące warunki:

  1. dokonać fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online;
  2. rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas online, których zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b VATU,
  3. posiadać fakturę na zakup kasy online oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Nie będzie jak dotychczas obowiązku złożenia przez podatnika przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tej ewidencji. Zatem podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy nie będzie musiał już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, takiego oświadczenia.

Sposób odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online

Odliczenie może być dokonane w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na którą przysługuje odliczenie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.