Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (post. WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.10.2020 r., II SA/Go 334/20, Legalis).

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej: PostAdmU), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie (art. 49 § 2 PostAdmU).

Ważne

W sytuacji, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przepis art. 58 § 1 pkt 3 PostAdmU przewiduje odrzucenie skargi.

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 § 1 PostAdmU). Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przy czym, ustanowienie adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego) w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa (art. 244 § 1 i 2 PostAdmU).

WSA w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, że obowiązku uzupełnienia przez skarżącego wskazanych braków formalnych skargi nie wyłącza fakt złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje biegu 7-dniowego terminu z art. 49 § 1 PostAdmU ustawowego terminu do uzupełnienia braków formalnych pisma. Termin ten ma ustawowy charakter, co oznacza, że nie może być ani skrócony, ani przedłużony przez sąd (por. post. NSA z 30.10.2009 r., I OSK 1462/09, Legalis). Kwestia udzielenia prawa pomocy jest kwestią odrębną od uzupełnienia braków formalnych skargi. Udzielenie tej pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie wpływa na ustalenie czy brak formalny skargi został uzupełniony w terminie (por. post. NSA z 4.4.2009 r., II OZ 264/19, Legalis).