Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493), która zmieniła postanowienia ustawy z 24.2.2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1169). Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 562 ze zm.).
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii w ustawie wprowadzono czasowo możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne wobec wszystkich pacjentów (niezależnie od płci i wieku) wraz z dookreśleniem zakresu tych świadczeń.
Ustawa wprowadza także w przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rozwiązania, umożliwiające prowadzenie zajęć teoretycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz prowadzenie szkolenie praktycznego w formie indywidualnej dla pielęgniarek i położnych.