W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2085 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.10.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Wysokość udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego ustala się:

Ważne
przyjmując, że za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do pozyskania w łowieckim roku gospodarczym, na który jest sporządzony roczny plan łowiecki udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego kosztów ochrony lasu przed zwierzyną w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który jest naliczany czynsz dzierżawny, przy czym jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.

W przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną wydzierżawiający przedstawia dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów.

Rozporządzenie dotyczy także czynszu dzierżawnego. Zgodnie z art. 30 ust. 2a ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.; dalej: PrŁow), czynsz dzierżawny ustala się, w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za 1 hektar.

Z rozporządzenia wynika natomiast, że:

  • równowartość pieniężną żyta, o której tu mowa, oblicza się, mnożąc średnią cenę skupu żyta przez wskaźnik przeliczeniowy zależny od kategorii obwodu łowieckiego;
  • ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego stanowi powierzchnia dzierżawionego obwodu łowieckiego po uwzględnieniu wyłączeń, określona w uchwale sejmiku województwa, o której mowa w art. 27 ust. 1 PrŁow.
Ważne

Do ustalenia wysokości:

  • czynszu dzierżawnego dotyczącego łowieckiego roku gospodarczego, który rozpoczął się 1.4.2018 r.,
  • udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną dotyczącego łowieckiego roku gospodarczego, który zakończył się 31.3.2018 r.

– stosuje się przepisy omawianego rozporządzenia.