Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22.5.2020 r. (0112-KDIL2-1.4011.389.2020.1.KF).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, są przychodem pracownika ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 PDOFizU).

W wyroku z 8.7.2014 r., K 7/13 (Dz.U. z 2014 r. poz. 947), Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że przychód powstaje, gdy można zindywidualizować świadczenie, określić jego wartość pieniężną oraz skonkretyzować odbiorcę. A zatem, przychód powstaje gdy otrzymane przez pracownika nieodpłatne świadczenie stanowi świadczenie pracodawcy, na które pracownik wyraził zgodę, które zostało spełnione w jego interesie i oznacza realne przysporzenie mu korzyści.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem przywołanej wyżej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że pracodawca nie jest w stanie zindywidualizować świadczenia, ponieważ nie zna rzeczywistego czasu pobytu poszczególnych dzieci w salach zabaw. Zapisując dziecko na zajęcia w sali zabaw pracownik podawał przewidywany czas przebywania dziecka w takiej sali w danym dniu, jednak faktyczny czas pobytu dziecka w sali może ulec zmianie z uwagi na okoliczności wskazane w regulaminie, np. zmiana planu dnia pracownika, choroba dziecka, niesubordynacja dziecka itd. Tym samym, zakres świadczenia, z którego skorzysta pracownik będzie nieokreślony i niewymierny. Organ zwrócił też uwagę, że brak możliwości ustalenia zindywidualizowanej wartości uzyskanych przez pracowników nieodpłatnych świadczeń misi wynikać z obiektywnych przesłanek.

W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, nie sposób uznać, że pracownik ten uzyska przychód podlegający opodatkowaniu. W związku z czym, skorzystanie z bezpłatnej opieki nad dzieckiem w sali zabaw udostępnionej przez pracodawcę nie powoduje powstania dla pracownika przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 PDOFizU.