Wniosek o udostępnienie informacji 

W piśmie tym wnioskujący powołuje się na art. 99 InstrWsparSARSCoV2. Jako uzasadnienie wnioskujący wskazuje, iż na mocy przedmiotowego przepisu poczta Polska S.A. uprawniona jest do przetwarzania danych obywateli wyłącznie w celu, w jakim otrzymała te dane, a więc organizacji wyborów prezydenckich. Dodatkowo osoby wnioskujące w imieniu Poczty Polskiej S.A. ręczą, iż są przestrzegane zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz przykładają najwyższą wagę do ochrony danych osobowych, przekazywanych temu podmiotowy, przy jednoczesnym braku wskazania konkretnych przepisów prawa, w tym zakresie.

Brzmienie przepisu 

Zgodnie z art. 99 InstrWsparSARSCoV2U operator wyznaczony w rozumieniu PrPoczt, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.

Przesłanki udzielenia informacji 

Jak wynika z przywołanego przepisu InstrWsparSARSCoV2U operator może żądać informacji zarówno w zakresie zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej bądź też w wykonaniu innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – brak jest formy nakładania takowych obowiązków. W niniejszej sprawie zdaniem opiniującego mamy do czynienia z dwiema sytuacjami, w których ewentualnie Operator, o którym mowa powyżej, może żądać przekazania danych. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż o ile w aktualnym stanie prawnym, żadna regulacja prawna nie czyni z wyznaczonego operatora pocztowego, podmiotu uprawnionego do organizowania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., albowiem jedyna ustawa, która takie kompetencje mogłaby nadawać tj. ustawa z 6.4.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. jest na etapie procedowania w parlamencie, o tyle może być określona inna przesłanka udostępnienia tych danych. Dodatkowo istotnym jest, iż żadna regulacja prawna, nie przewiduje powszechnego głosowania korespondencyjnego w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Ważne
Brak jest zatem podstaw prawnych do udziału operatora pocztowego wyznaczonego w organizacji wyborów w zakresie złożonego wniosku. Nie mniej jednak należy mieć na uwadze treść samego przepisu, który określa, iż operator może żądać informacji w wykonaniu innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Inne obowiązki nałożone przez organy administracji rządowej  

Należy pochylić się nad decyzją Prezesa Rady Ministrów, która jest dołączana do pisma Poczty Polskiej S.A. – która z jednej strony stanowi polecenie Poczcie Polskiej S.A. podjęcia działań zmierzających do realizacji niezbędnych czynności związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej zaś strony stanowić może, cel wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – który został określony w ww. art. 99 InstrWsparSARSCoV2U. Problem polega na tym, że obowiązek nałożony przez Prezesa Rady Ministrów pokrywa się z organizacją wyrobów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasuwające się wnioski

Na chwilę obecną żaden obowiązujący akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym nie przewiduje głosowania w trybie korespondencyjnym, natomiast uchwalona przez Sejm ustawa z 6.4.2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Tym samym nie została zakończona procedura ustawodawcza, a ustawa nie jest wprowadzona do „obrotu prawnego”, nie może ona zatem stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

Zasadnym zdaje się przyjęcie, iż wniosek przedłożony przez Pocztę Polską S.A. nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów, gdyż Kodeks wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych. Nie zmienia to jednak faktu, iż należałoby przeanalizować kwestię w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej – w tym Prezesa Rady Ministrów – na Pocztę Polską, a takowy obowiązek został nałożony na Pocztę Polską S.A., jednakże zakres obowiązku mieści się w pierwszym zakresie, tj. organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też stanowisko ustawodawcy w tym zakresie jest niekonsekwentne.

Zdaniem opiniującego, nie zostały spełnione przesłanki do udostępnienia informacji określonych we wniosku, albowiem jak zostało wykazane powyżej żadna ustawa nie przewiduje udziału Poczty Polskiej w organizowaniu wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązek nałożony przez organy administracji rządowej nie mieści się zdaniem opiniującego w definicji innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej, gdyż jego zakres odnosi się do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadnym wydaje się przyjęcie, iż ustawodawca celowo rozdzielił te dwa pojęcia.