W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 143 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 8.1.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. poz. 1366; dalej: rozporządzenie) uchylono załączniki nr 2 i 3 do tego rozporządzenia, czyli określające:

  • układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz inne dane (zał. nr 2);
  • układ przekazywanych wyników pomiarów ilości pobieranej wody (zał. nr 3).

Tym samym pozostały załączniki określające układ przekazywanych wyników okresowych pomiarów:

  • emisji substancji do powietrza oraz inne dane, które należy przekazywać wraz z wynikami okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza (nr 1);
  • hałasu w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego (nr 4);
  • hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń (nr 5).
Ważne

Właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie pisemnej, a jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki pomiarów oraz inne dane można przedkładać również w formie dokumentu elektronicznego (§ 2 i 6 rozporządzenia).