Abolicja podatkowa od 1.1.2022 r.

W przepisach art. 27–49 ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) przewidywały możliwość opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem. Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów ustalona była na poziomie 8% podstawy opodatkowania, czyli na niższym poziomie niż stawka podatku dochodowego obowiązująca podatników CIT i podatników PIT.

W związku z treścią tych przepisów Prezydent RP skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ich zgodności z konstytucją, zarzucając im w szczególności: naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, naruszenie zasady równości, naruszenia zasady powszechności i równości opodatkowania.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Abolicja podatkowa od 1.7.2022 r.

Uwzględniając przedstawioną przez Prezydenta RP argumentację oraz po ponownej analizie treści art. 27–49 ustawy z 29.10.2021 r. dotyczących abolicji podatkowej w art. 13 ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0) uchylono te przepisy, a także art. 82 tej ustawy, który określał, że przepisy art. 27–49 mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do dnia 31.12.2022 r., nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku, wynikających ze zdarzeń mających miejsce przed 1.7.2021 r.

Zatem podatnicy nie zdążyli skorzystać z tych przepisów.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź