Na podstawie znowelizowanej KoronawirusU gminy mogą zwalniać przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, bądź przedłużać im termin płatności rat tej daniny. Zasady udzielania tej pomocy zostały opisane szczegółowo w piśmie Prezesa UOKiK z 1.4.2020 r. Stanowią one pomoc publiczną, które mają pomóc w przezwyciężeniu poważnych zaburzeń w gospodarce i co ważne, udzielanie pomocy w takich formach, nie będzie wymagało zgłaszania do UOKiK.

Prezes RIO wyjaśnia też kwestię wpisywania do uchwał zobowiązania do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jest to sprzeczne z art. 233 § 1 KK. Prezes RIO wyjaśnia, że warunkiem odpowiedzialności karnej jest to, by przepis ustawy, na podstawie którego oświadczenie jest składane, przewidywał też odebranie takiego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, a art. 15p i 15q KoronawirusU takiej czynności nie przewidują.

Prezes RIO zwraca też uwagę na to, że przedsiębiorcy nie muszą składać wniosku o zastosowanie zwolnienia, wprowadzonego uchwałą rady gminy na podstawie KoronawirusU.