Chodzi o ustawę w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk sejmowy nr 328).

Z projektu ustawy wynika m.in., że:

  • wybory Prezydenta RP zarządzone w 2020 r. mają być przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego (także w przypadku ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r.);
  • operator pocztowy ma zapewnić, w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów, doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wyborcy wskazany w części A spisu wyborców;
  • w skład pakietu wyborczego wchodzi, w szczególności: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania (wyborca podpisuje to oświadczenie i wpisuje, w miejscu do tego przeznaczonym, swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL);
  • na karcie do głosowania ma być umieszczone oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania;
  • wyborca po wypełnieniu karty do głosowania ma wkładać ją do koperty na kartę do głosowania, którą zaklei, a następnie kopertę tę włoży do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i umieści ją w specjalnej nadawczej skrzynce pocztowej przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych, na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców (wyborca głosujący w Warszawie ma umieścić ją w takiej skrzynce nadawczej przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych, na terenie dzielnicy, w której widnieje w rejestrze wyborców);
  • koperty zwrotne mają być dostarczane do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania głosowania;
  • czynności wójta lub komisarza wyborczego w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą ma wykonywać konsul;
  • w każdej gminie ma być utworzona gminna obwodowa komisja wyborcza właściwa dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy (w Warszawie gminną obwodowa komisja wyborcza ma być utworzona odrębnie dla każdej dzielnicy);
  • spis wyborców w danej gminie wójt, burmistrz lub prezydent ma sporządzić w 3 egzemplarzach, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów (w Warszawie spis wyborców ma być sporządzony według miejsca zamieszkania wyborców odrębnie dla każdej dzielnicy).