Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie stwierdził w całości nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych. Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (wyrok z 12.4.2018 r. (II SA/Go 101/18).

W marcu 2016 r. rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych. W uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Uchwała nie została opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Powyższą uchwałę do WSA zaskarżył w całości prokurator wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Zdaniem prokuratora „zasady odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych powinny zostać uregulowane uchwałą budżetową rady gminy nie zaś w uchwale regulującej zasady i tryb korzystania z cmentarza”.

Wyrokiem z 12.4.2018 r. (II SA/Go 101/18) WSA stwierdził w całości nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych. Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała dotyczy cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i za usługi świadczone na terenie cmentarza komunalnego. Wymienia ona szereg czynności, z których przynajmniej część należy zakwalifikować jako usługi komunalne, które są świadczone przez zarządzającego cmentarzem w imieniu gminy. Cennik ten ma charakter powszechnie obowiązujący, gdyż jego adresatami są wszystkie osoby, które są zobowiązane lub uprawnione do realizacji usług cmentarnych. Tym samym uchwały tej nie można uznać za akt wewnętrznie obowiązujący. Zdaniem Sądu „podstawową różnicą między aktami wewnętrznymi a aktami prawa miejscowego jest bowiem krąg adresatów tych aktów prawnych oraz zakres obowiązywania w przypadku aktów prawa wewnętrznego ograniczony do podmiotów (adresatów) pozostających względem organów je stanowiących w stosunku szeroko pojętej podległości ustrojowej oraz organizacyjnej”.

Ważne
Jako akt prawa miejscowego zaskarżona uchwała powinna podlegać publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i przewidywać stosowne vacatio legis, czego nie dopełniono (wyrok SO w Gliwicach z 26.04.2018 r., III Ca 1927/17).