Zgodnie z podjętą uchwałą przez NSA: „Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.; dalej: OrdPU) informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU”.

Zatem, wskazano, że poinformowanie podatnika tylko o skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia w oparciu o art. 70 § 6 pkt 1 OrdPU jest prawidłowe. Na takiej podstawie podatnik może we własnym zakresie dowiedzieć się o przyczynie, czyli o wszczęciu postępowania karnego skarbowego – na zasadzie domniemania znajomości prawa należycie opublikowanego. Zdaniem NSA, skoro bowiem dowiedział się o skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, to nie sposób przyjąć, aby nie wiedział o samej przyczynie, czyli o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, który ma związek ze zobowiązaniem podatkowym.