W ramach Polskiego Ładu wprowadzono zmiany do ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i dodano w dziale V rozdział 1b „ Nabycie sprawdzające”, a także w ustawie z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dziale II dodano rozdział 5a „Zatwierdzenie tymczasowego zajęcia ruchomości”. Na mocy tych zmian od początku 2022 roku tymczasowego zajęcia ruchomości może dokonać kontrolujący, który prowadzi kontrolę celno-skarbową. Zajmowanymi ruchomościami mogą być np. maszyny, komputery, surowce i środki transportu. Tymczasowego zajęcia ruchomości organ może dokonać jeszcze przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Tymczasowego zajęcia ruchomości organ może dokonać, gdy zaległość podatkowa przekracza kwotę 10 000 zł (bez odsetek pod zaległości, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych) i nie może to zajęcie trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza dokonującego tego zajęcia. Ważne jest to, że tymczasowe zajęcie nie obejmuje ruchomości o wartości znacznie przekraczającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności, przy czym przepisy nie konkretyzują, co oznacza to znaczne przekroczenie wartości. Daje to więc dużą dowolność organom i może powodować liczne spory.

Od tymczasowego zajęcia dłużnik może się uchronić, jeżeli okaże dowód, że wykonał ciążące na nim zobowiązanie, albo że dochodzony obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony, wygasł z innego powodu lub nie istnieje. Jeśli nie będzie mógł okazać takiego dowodu, to z chwilą podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości straci prawo do rozporządzania zajętymi ruchomościami i nie może ich sprzedać. Warto zaznaczyć, że tymczasowe zajęcie następuje w drodze protokołu, a nie postanowienia, dłużnik nie ma więc możliwości złożenia zażalenia na tymczasowe zajęcie ruchomości.

Bezpośrednie konsultacje z ekspertami od podatków dzięki poradni eksperckiej. Sprawdź

W czasie trwania tymczasowego zajęcia ruchomości po otrzymaniu odwzorowania cyfrowego protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości organ egzekucyjny w zależności od zasadności podjętego tymczasowego zajęcia ruchomości wydaje postanowienie o:

1) zatwierdzeniu w całości tymczasowego zajęcia ruchomości;

2) zatwierdzeniu w części tymczasowego zajęcia ruchomości;

3) odmowie zatwierdzenia tymczasowego zajęcia ruchomości.

Z chwilą wydania postanowienia o zatwierdzeniu w całości albo w części tymczasowego zajęcia ruchomości tymczasowe zajęcie ruchomości staje się zajęciem egzekucyjnym tych ruchomości.