Takie zgłoszenie (AKC-RU) jest potrzebne dla otrzymania statusu „pośredniczącego podmiotu olejowego” (w przypadku sprzedawców) lub „zużywającego podmiotu olejowego” (dotyczy nabywców). Zarejestrować się muszą także osoby fizyczne, a nawet gminy.
Procedurę rejestracji można przeprowadzić elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo Portalu Podatkowego (w tym przypadku tylko osoby fizyczne). Można też złożyć wniosek AKC-RU w formie papierowej (osobiście lub przesłać pocztą) u właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli ktoś zdecydował się na złożenie wniosku elektronicznie, ale nie podpisał go podpisem kwalifikowanym, podpisem celnym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi, musi przedstawić dokument tożsamości we właściwym urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku AKC-RU.

Podatnicy powinni pamiętać, że prawidłowa rejestracja kończy się otrzymaniem potwierdzenia. Jeśli nie można kontynuować rozpoczętego procesu rejestracji, trzeba dokonać ponownego zgłoszenia.