Ze wsparcia można korzystać od 28.2.2021 r. Tego dnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 26.2.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371; dalej: rozporządzenie z 26.2.2021). Stanowi ono kontynuację rozporządzenia o tej samej nazwie z 19.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 152; dalej: rozporządzenie z 19.1.2021). Przepisy dotychczasowe stosuje się do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 28.2.2021 r. w trybie rozporządzenia z 19.1.2021 o każdy rodzaj pomocy nim objęty (§ 17 rozporządzenia z 26.2.2021).

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Świadczenia na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP (tzw. dofinansowanie do wynagrodzeń) przysługuje według reguł z art. 15gga specustawy (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), lecz ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia z 26.2.2021. Może o nie wystąpić przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna i prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną oraz wspólnik spółki cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Musi jednak spełniać następujące kryteria:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30.11.2020 r. (potwierdzone danymi REGON z tej daty) oznaczonej zgodnie z klasyfikacją PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z (oznaczenie działalności patrz pkt 5 i 10 tabeli 1);
 • uzyskanie przychodu (w rozumieniu przepisów podatkowych) z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższego w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. (w rozporządzeniu z 19.1.2021 nie było opcji porównania do września 2020 r.).

Wniosek należy złożyć nie później niż do 31.3.2021 r. (termin ten sam, co w rozporządzeniu z 19.1.2021). Maksymalna wysokość dofinansowania to 2 tys. zł. Do wynagrodzenia pracownika, którym jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy. Pod tym pojęciem należy także rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu), a także wykonującą pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Każda z nich musi jednak z wymienionego tytułu obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (art. 15g ust. 4 specustawy).

Ważne

Przedsiębiorca, któremu przyznano dofinansowanie do wynagrodzeń w trybie rozporządzenia z 19.1.2021 na krócej niż 3 miesiące, może je otrzymać na mocy rozporządzenia z 26.2.2021. Łączny okres tego wsparcia na tych samych pracowników nie może przekraczać 3 miesięcy kalendarzowych (§ 13 rozporządzenia z 26.2.2021).

Świadczenie postojowe

Zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia z 26.2.21, o pierwsze lub ponowne świadczenie postojowe (rozporządzenie z 19.1.2021 uprawniało tylko do ponownego) mogą wystąpić osoby, które:

 • prowadziły na dzień 30.11.2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli 1 – musi to potwierdzać rejestr REGON ze wskazanej daty;
 • uzyskały przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. (porównanie do września 2021 r. jest nowością w stosunku do rozporządzenia z 19.1.21) – wymagane jest oświadczenie w tej sprawie, które jest częścią wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje raz, dwa lub trzy razy (rozporządzenie z 19.1.2021 nie przewidywało prawa do trzykrotnej wypłaty świadczenia) – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej (patrz tabela 1). Jest przyznawane na zasadach art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy z modyfikacjami wynikającymi z rozporządzenia z 26.2.2021. Taką modyfikacją jest wyłączenie warunków o zawieszaniu działalności, wskazanych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 7 specustawy.

Ważne

Osobie uprawnionej do jednorazowego ponownego świadczenia na podstawie rozporządzenia z 26.2.2021 nie zostanie ono przyznane, jeśli otrzymała je na mocy rozporządzenia z 19.1.2021. Liczbę dwu i trzech ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o świadczenia udzielone w trybie rozporządzenia z 19.1.2021. Przesądzają o tym § 14-15 rozporządzenia z 26.2.2021.

 

Tabela 1. Kody działalności gospodarczej uprawniające do pierwszego i ponownego świadczenia postojowego

L.p. Kod działalności Rodzaj działalności przypisany do kodu
Prawo do jednorazowego świadczenia
1. 47.71.Z

47.72.Z

sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.81.Z

47.82.Z

47.89.Z

sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach:

– żywności, napojów, wyrobów tytoniowych

– wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

– pozostałych wyrobów

Prawo do maksymalnie dwukrotnego świadczenia
3. 91.02.Z działalność muzeów
Prawo do maksymalnie trzykrotnego świadczenia
4. 49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany
5. 55.10.Z

55.20.Z

55.30.Z

– hotele i podobne obiekty zakwaterowania

– obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

– pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

6. 56.10.A

56.10.B

56.21.Z

56.29.Z

56.30.Z

– restauracje oraz inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

– pozostała usługowa działalność gastronomiczna

– przygotowywanie i podawanie posiłków

7. 59.11.Z

59.12.Z

59.13.Z

59.14.Z

59.20.Z

 

– działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz projekcji filmów

8. 74.20.Z działalność fotograficzna
9. 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
10. 79.11.A

79.12.Z

79.90.A

79.90.C

– działalność agentów turystycznych, organizatorów turystyki oraz

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

– pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

11. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
12. 85.51.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.59.A

85.59.B

– pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych, edukacji artystycznej, nauki jazdy i pilotażu,

– pozostałe formy pozaszkolne edukacji nigdzie niesklasyfikowane

– nauka języków obcych

13. 86.10.Z działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowana w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
14. 86.90.A

86.90.D

działalność fizjoterapeutyczna i

paramedyczna

15. 90.01.Z

90.02.Z

90.04.Z

działalność związana z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych, a także obiektów kulturalnych
16. 93.11.Z

93.13.Z

93.19.Z

96.04.Z

– działalność obiektów sportowych oraz służących poprawie kondycji fizycznej

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

– pozostała działalność związana ze sportem

17. 93.21.Z

93.29.A

93.29.B

93.29.Z

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia oraz inna rozrywka

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym gdzie indziej niesklasyfikowana

18. 96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest przyznawana zgodnie z art. 15zze4 specustawy, ale ze zmianami wynikającymi z § 7-9 rozporządzenia z 26.2.2021. Mogą się o nią ubiegać osoby, które:

 • mają status mikro– lub małego przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 prawa przedsiębiorców);
 • 30.11 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli 2 (przypisana im działalność – por. tabela 1, przy czym 52.23.Z to działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy), potwierdzoną danymi REGON z tego dnia;
 • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. (porównanie do września to nowość w stosunku do rozporządzenia z 19.1.2021),
 • nie zawiesiły działalności w trybie prawa przedsiębiorców na okres obejmujący 30.11.2020 r.

Wniosek muszą złożyć najpóźniej do 31.5.2021 r. (31.3.2021 według rozporządzenia z 19.1.2021). Od rodzaju prowadzonej działalności zależy, czy dotacja będzie przysługiwać dwu- czy trzykrotnie. Rozporządzenie z 19.1.2021 zakładało jej jednorazowość, stąd jeśli została przyznana, liczbę kolejnych dotacji pomniejsza się o jeden (§ 16 rozporządzenia z 26.2.2021).

Tabela 2. Kody działalności gospodarczej uprawniające do dwu i trzech dotacji

Kody uprawniające do dwukrotnej dotacji Kody uprawniające do trzykrotnej dotacji
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Zwolnienie ze składek

Na mocy § 10 rozporządzenia z 26.2.2021 możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń́ Pracowniczych oraz Emerytur Pomostowych odpowiednio za styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r. oraz luty 2021 r. (nowość w stosunku do rozporządzenia z 19.1.2021). Zostało przewidziane dla prowadzących działalność gospodarczą:

 • na dzień 30.11.2020 r. (potwierdzoną danymi REGON z tej daty) oznaczoną jako przeważającą kodami wymienionymi w tabeli 3 (oznaczenie działalności przypisanej do kodu takie samo, jak w tabeli 1);
 • zarejestrowanych jako płatnik składek przed 1.11.2020 r.;
 • którzy uzyskali przychód z tej działalności minimum 40% niższy w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. (nowość w stosunku do rozporządzenia z 19.1.2021).

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie będzie uwzględniana liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresy prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy.

Deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za okresy zwolnienia ze składek muszą być przesłane do ZUS do 31.3.2021 r. Termin ten dotyczy również wniosków złożonych przed 28.2.2021 r. na mocy rozporządzenia z 19.1.2021, które wskazywało wykonanie tego obowiązku do 28.2.2021 r. (§ 17 rozporządzenia z 26.2.2021). Wniosek o zwolnienie ma być natomiast złożony do 30.4.2021 r. (rozporządzenie z 19.1.2021 wskazywało 31.3.2021 r.).

Tabela 3. Okresy zwolnienia ze składek i kody działalności gospodarczej uprawniające do ich uzyskania

Okres zwolnienia Kody działalności przeważającej
Styczeń 2021 r. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
Grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
Luty 2021 r.