W grudniu 2019 r., Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o zaskarżeniu przepisów o MDR do Trybunału Konstytucyjnego. W opinii specjalistów, przepisy o obowiązku raportowania schematów podatkowych stoją m.in. w konflikcie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.

Wniosek doradców podatkowych do TK dotyczył przepisów rozdziału 11a ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU), które weszły w życie 1.1.2019 r. i nakładają obowiązek raportowania schematów podatkowych.

Przepisy w tym zakresie przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz określają sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

Sprzeciw samorządu doradców podatkowych budzi również sposób i forma wprowadzonego w ubiegłym roku obowiązku raportowania schematów podatkowych. Jak informuje KIDP, przepisy te zostały wprowadzone w Polsce znacznie wcześniej niż w innych krajach UE oraz w dużo szerszym zakresie, niż przewidują to konieczne do zaimplementowania regulacje dyrektywy unijnej. W ocenie KIDP polskie regulacje są nieprecyzyjne i niejednoznaczne przez co budzą problemy w wykładni i stosowaniu nowego prawa, nawet w tak zasadniczych kwestiach jak określenie, które uzgodnienia są schematem i wymagają zaraportowania. Jednocześnie brak jest jeszcze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości czy krajowej judykatury, które wyjaśniałoby wątpliwości interpretacyjne. Nieznana jest też na chwilę obecną praktyka Szefa KAS.

Trybunał Konstytucyjny uznał wniosek doradców podatkowych i zbada czy przepisy o MDR nie stoją w sprzeczności z Konstytucją RP.