Obecnie procedowany jest projekt w wersji z 13.2.2020 r. Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z 22.10.2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (dalej: rozporządzenie nr 1143/2014). Komisja prawnicza nadal wnosi o uwzględnienie jej uwag w projekcie.

Projektowana ustawa realizuje zobowiązanie RP wynikające z rozporządzenia nr 1143/2014 ustanowienia ram prawnych dla działań służących zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe, minimalizowaniu i łagodzeniu tego wpływu oraz ograniczenie wyrządzania przez te gatunki szkód społecznych i gospodarczych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315105