Ustawodawca w art. 25 ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU) upoważnił ministra właściwego do spraw środowiska do określenia szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Od lutego 2019 r. trwają prace nad tym rozporządzeniem.

Cel regulacji

Zróżnicowane właściwości odpadów mają wpływ na ochronę środowiska, życia i zdrowia ludzi oraz powodują różne uciążliwości. Określenie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów ma na celu ograniczenie uciążliwości i szkód wynikających z koniecznego magazynowania odpadów.

Podmioty zobowiązane

Przepisom projektowanego rozporządzenia będą zobowiązani się podporządkować posiadacze odpadów prowadzący:

 • wstępne magazynowanie odpadów (wytwórcy);
 • tymczasowe magazynowanie odpadów (zbierający);
 • magazynowanie odpadów podczas przetwarzania (przetwarzający).

W przepisach projektowanego rozporządzania zakłada się niestosowanie tych przepisów (w całości lub części) wobec niektórych posiadaczy określonych rodzajów a nawet ilości odpadów.

Zakres regulacji

Projektowane przepisy określają wymagania, które obejmują przede wszystkim:

 • dostosowanie pojemności magazynowych do ilości magazynowanych odpadów i częstotliwości ich odbioru;
 • zapobieganie rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsca;
 • ograniczanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,  oraz powstanie uciążliwości zapachowych;
 • oddzielanie odpadów od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami;
 • oznakowanie miejsc magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów;
 • wyposażenie techniczne miejsc magazynowania odpowiednie do przechowywania odpadów;
 • zabezpieczenie odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych;
 • oczyszczanie powstających w miejscu magazynowania wycieków oraz ścieków.
Ważne

W projekcie zaproponowano zróżnicowane terminy dostosowania obecnie panujących warunków magazynowania odpadów do nowych przepisów – od 12 do 48 miesięcy od ich dnia wejścia w życie.