Sytuacja związana z epidemią wpływa na różne sfery życia, w tym na funkcjonowanie firm oraz pracę osób w nich zatrudnionych. Wydawnictwo C.H.Beck przygotowało publikacje, które są pomocne we wdrażaniu przepisów Tarczy antykryzysowej dostosowujących działanie pracodawców do funkcjonowania w stanie epidemii z uwzględnieniem skorzystania z pakietu pomocowego. Przedstawiamy rozwiązania z zakresu prawa pracy, podatków oraz innych szczególnych regulacji powstałych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Publikacje dostępne są po zalogowaniu do systemu Legalis Ksiegowość Kadry Biznes.

Rozliczenie podatkowe kar i odszkodowań. Rozwiązywanie umów, niedotrzymywanie terminów i inne naruszenia umowne w dobie epidemii (K. Trzpioła)

W publikacji interpretujemy prawo podatkowe pod kątem sytuacji spowodowanej epidemią, w której dochodzi do niewywiązywania się z umów, takich jak np. niedotrzymywanie terminów, a w konsekwencji płacenia kar, rekompensat i odszkodowań. Omawiamy kary i odszkodowanie niezaliczane do KUP oraz mogące być kosztami podatkowymi, a także podstawę opodatkowania VAT oraz świadczenie usług za odpłatnością podlegające opodatkowaniu VAT.

Rozwiązania podatkowe związane z tarczą antykryzysową (T. Burchard)

W publikacji, oprócz rozwiązań ustawowych, przedstawiamy zalecenia Ministra Finansów związane z przyznawaniem ulg i zwolnień. Ponadto opisujemy rozwiązania zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku od osób prawnych. Omawiamy przesunięcia terminów obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także zmiany oraz zalecenia dotyczące podatków pośrednich i obowiązków podatkowych innych danin publicznych.

https://sip.legalis.pl/seam/resource/products/BOOK.260253587.png

Prawa i obowiązki pracodawcy a koronawirus. Wydanie 2 zaktualizowane  
(M. Rotkiewicz)

W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze i najczęściej poruszane kwestie dotyczące wpływu stanu zagrożenia epidemicznego na pracę. W publikacji znajdziesz aktualne informacje dotyczące m.in.: specustawy w sprawie COVID-19, pracy zdalnej oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego, udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych w sytuacjach wyjątkowych, wynagrodzenia w czasie przestoju spowodowanego zamknięciem zakładu pracy.

Pomoc dla pracodawców na podstawie tarczy antykryzysowej (E. Młynarska-Wełpa, Ł. Prasołek, J. Sawicki)
W treści omawiamy różne możliwości minimalizowania negatywnych skutków COVID-19, jakie dla pracodawców zostały przygotowane w tarczy antykryzysowej. Poruszamy kwestie wspierania pracodawców związane z pozyskaniem środków na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP i FP, możliwości zwolnienia oraz przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, a także przesunięcia terminu wdrożenia PPK i niedokonywania wpłat na PPK. Piszemy również o zmianach w zakresie PIT, takich jak możliwość zwolnienia z opodatkowania wyższych kwot zapomóg, czy świadczeń z zfśs.

Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia Prawo pracy i RODO (Ł. Prasołek)

W opracowaniu przedstawiamy aspekty związane z prawem pracy jak i ochroną danych osobowych, mając na uwadze najważniejsze zagadnienia i wyzwania dotyczące pracy zdalnej. W publikacji znajdują się obecnie najczęściej poruszane kwestie dotyczące: zasad polecania pracy zdalnej, bhp i wypadków, wytycznych UODO, MC oraz EROD.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w związku z COVID-19 (E. Fijor, Ł. Prasołek)

W opracowaniu opisujemy zmiany przepisów dotyczące nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, które są konsekwencją wprowadzonego stanu epidemii. W publikacji omawiamy zasady korzystania z zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznawanego w związku z zamknięciem a później ograniczeniem działalności placówek wychowawczo-oświatowych spowodowanym epidemią oraz zasady korzystania ze świadczeń za czas kwarantanny.

Czas pracy w związku z COVID-19

W publikacji opisujemy rozwiązania pozwalające na uelastycznienie organizacji czasu pracy, do których zalicza się przepisy dotyczące: odpoczynków i ich skracaniu, równoważnego czasu pracy i 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych oraz porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. W opracowaniu omawiamy również regulacje związane z czasem pracy podmiotów infrastruktury krytycznej funkcjonujących w stanie epidemii.