Przepis art. 134 ust. 1 ustawy z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 poz. 2215; dalej: PPKU) zawiera wskazanie konkretnych dat, od których przepisy PPKU znajdują zastosowanie w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego. Ustawodawca oparł się przy tym na założeniu stopniowego rozszerzania kręgu podmiotów objętych PPK w półrocznych odstępach/przedziałach.

Liczba osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym

Data dzienna rozpoczęcia stosowania przepisów ustawy o PPK

co najmniej 250

1.7.2019 r.

między 50 a 249

1.1.2020 r.

między 20 a 49

1.7.2020 r.

poniżej 20

1.1.2021 r.

Sektor finansów publicznych

1.1.2021 r.

Rozpoczęcie stosowania przepisów ustawy o PPK i jego konsekwencje

Od wejścia w życie przepisów ustawy należy rozróżnić rozpoczęcie ich stosowania. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia pracodawcy. Jako kryterium rozpoczęcia stosowania przepisów w określonym dniu, ustawodawca wybrał liczbę osób zatrudnionych w danym podmiocie. W konsekwencji, rozpoczęcie stosowania przepisów PPKU w stosunku do jakiegoś podmiotu zatrudniającego będzie uzależnione od wielkości tego podmiotu, mierzonej liczbą osób zatrudnionych w tym podmiocie oraz od określonej daty dziennej. Ustawodawca przyjął koncepcję rozszerzania stosowania przepisów PPKU od podmiotów największych do podmiotów najmniejszych, z zastrzeżeniem podmiotów sektora finansów publicznych, które traktowane są w sposób odrębny.

Daty ustalenia liczby osób zatrudnionych dla poszczególnych grup pracodawców

Ustawodawca przyjął założenie sprawdzania liczebności osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym w przedziałach półrocznych, obniżając przy tym próg liczebności osób zatrudnionych implikujący rozpoczęcie stosowania przepisów PPKU. Dyspozycja art. 134 ust. 1 PPKU zawiera wskazanie konkretnych dat, na które należy sprawdzać liczbę osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym.

Ważne
Konsekwencją spełnienia przez podmiot zatrudniający minimalnego wymogu liczby osób zatrudnionych jest rozpoczęcie stosowania przepisów PPKU w stosunku do tego podmiotu w odpowiednim terminie, wskazanym w przepisach PPKU.

Liczba osób zatrudnionych w podmiocie zatrudniającym

Data dzienna na jaką ma być sprawdzona liczba osób zatrudnionych

co najmniej 250

31.12.2018 r.

między 50 a 249

30.6.2019 r.

między 20 a 49

31.12.2019 r.

poniżej 20

30.6.2020 r.

Sektor finansów publicznych

Brak sprawdzania


Polski Fundusz Rozwoju od 18.11.2021 r. wzywa pracodawców do zawarcia umowy o zarządzanie PPK