W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2293 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17.12.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Zmiany wprowadzono do rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5.11.2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2022). Rozporządzenie to określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy inwestycyjnej:

  • umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;
  • na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych.

Przewidziano, że maksymalna intensywność obydwu tych pomocy inwestycyjnych zwiększa się o:

  • 5 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;
  • 15 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.

Pierwotnie zwiększenie to miało mieć miejsce do 31.12.2020 r., ale przedłużono je do 31.12.2021 r.