Najważniejsze zmiany to:

 • Obowiązek złożenia wniosku dotyczy decyzji wydanych przed 5.9.2018 r.
 • W terminie składania wniosku decyzja musi być ważna.
 • 5.3.2020 r. jest terminem złożenia wniosku a nie uzyskania decyzji zmieniającej.
 • Niezłożenie wymaganego wniosku w terminie skutkuje wygaśnięciem decyzji.
 • Właściwy organ na podstawie złożonego wniosku zmienia decyzję lub odmawia jej zmiany.
 • Odmowa zmiany decyzji skutkuje cofnięciem nadanego uprawnienia

Podmioty zobowiązane

Do złożenia wniosku zostali zobowiązani posiadacze odpadów legitymujący się:

 • zezwoleniem na zbieranie odpadów,
 • zezwoleniem na przetwarzanie odpadów,
 • zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo
 • pozwoleniem na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 14 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.; dalej: OdpadyUZm2018]).

Zakres wniosku zmieniającego 

We wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1-4 OdpadyUZm2018, należy wskazać:

 • maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; 
 • największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 
 • całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU).

Wymagane załączniki

Do wniosku, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1-7 OdpadyUZm2018, należy załączyć:

1) operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 OdpadyU;

2) zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 OdpadyU;

3) oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 OdpadyU;

4) oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– nie wydano, na podstawie przepisów OdpadyU, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 OdpadyU, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

4) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

a) w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub

b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy zmienianej w art. 1, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy;

5) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c OdpadyU;

6) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Wyżej wymienione oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Następstwa

Złożenie w terminie wymaganego wniosku – zmiana decyzji

Złożenie w terminie wniosku spełniającego wymagania, co do zasady, skutkuje zmianą przez właściwy organ decyzji, poprzez wskazanie w niej:

 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku; 
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 
 • całkowitej pojemności (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; 
 • wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (art. 14 ust. 7 OdpadyUZm2018).

Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń 

Do określenia i ustanowienia zabezpieczenia roszczeń stosuje się odpowiednio art. 48a OdpadyU (art. 14 ust. 5 OdpadyUZm2018). Na podstawie ujętej we wniosku proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń – właściwy organ określi formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 48a ust. 7 OdpadyU). Posiadacz odpadów będzie obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu i poinformować o tym organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów albo złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej właściwemu organowi w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia (art. 48a ust. 10 OdpadyU).

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 OdpadyU).

Właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 OdpadyU).

W razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 48a ust. 7 OdpadyU, w szczególności w wysokości niższej niż wymagana, właściwy organ cofa wydaną decyzję (art. 14 ust. 6 OdpadyUZm2018).

Odmowa zmiany decyzji 

Właściwy organ może odmówić zmiany decyzji na postawie:

 • art. 41a ust. 4a OdpadyU – tj. w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c OdpadyU;
 • art. 46 ust. 1–1f OdpadyU – tj. w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności uzasadniającej odmowę wydania zezwolenia.

Odmowa zmiany decyzji z ww. przyczyn skutkuje cofnięciem wydanej decyzji (art. 14 ust. 8 OdpadyUZm2018).

Niezłożenie wniosku – wygaśnięcie decyzji

Jeżeli zobowiązany posiadacz odpadów nie złoży w terminie wniosku spełniającego wymagania to:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów,

– wygasa (art. 14 ust. 4 OdpadyUZm2018).