W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

W art. 46 DziałOsłSARSCoV2U zmiany wprowadzono do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; dalej: KoronawirusU).

Przepis art. 15zzzzzz KoronawirusU dotyczy terminu przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określonego w:

  • art. 28aa ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy;
  • art. 30a ust. 1 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), zgodnie z którym zarząd powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu;
  • i art. 34a ust. 1 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), zgodnie z którym zarząd województwa co roku do 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.
Ważne
Termin ten, przypadający w 2020 r., przedłużono o 60 dni.