W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 906 opublikowano rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 18.5.2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

Organizacja pożytku publicznego (OPP) sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe (art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 24.4.2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.; dalej: PożPubWolontU).

Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności w terminie do 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 23 ust. 6 PożPubWolontU).

Ważne
Termin publikacji tych sprawozdań, w odniesieniu do sprawozdań za 2019 r., przedłużono do 15.10.2020 r.

Termin ten przedłużono na podstawie art. 15zzzzze ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zgodnie z którym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w drodze rozporządzenia, może określić inny termin wypełniania przez OPP obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b PożPubWolontU, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej jego realizacji.