W rozporządzeniu Ministra Finansów z 7.4.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 ze zm.) zaproponowano zmianę poprzez dodanie § 23a w brzmieniu: „Termin określony w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w zakresie opłaty rocznej, należnej za rok 2020, przedłuża się do dnia 30 listopada 2020 r.”. Zatem przesunięto do 30.11.2020 r. termin uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym za 2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.