W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2287 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.11.2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

Zgodnie z rozporządzeniem, dokument pochodzący od komornika sądowego opatruje się informacją, która umożliwia jednoznaczne zweryfikowanie istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Informacja taka zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator, który umożliwia weryfikację dokumentu z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym;

2) adres strony internetowej, na której jest udostępniona usługa umożliwiająca weryfikację istnienia i treści dokumentu;

3) oznaczenie komornika, od którego pochodzi dokument, poprzez podanie imienia i nazwiska komornika, oznaczenia sądu, przy którym działa komornik, oraz oznaczenia siedziby kancelarii i adresu kancelarii;

4) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie dokumentu;

5) wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;

6) nazwę dokumentu;

7) klauzulę, że dokument posiada moc dokumentu wydanego przez komornika sądowego, bez opatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionej osoby;

8) pouczenie, że weryfikacja dokumentu może nastąpić za pośrednictwem usługi udostępnianej na stronie internetowej przy użyciu niepowtarzalnego identyfikatora.

Weryfikacja dokumentu nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.