Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299 i 299A) – dalej: nowelizacja.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; dalej; ustawa COVID-19).

Wśród bardzo wielu zmian nowelizacja przewiduje m.in. art. 15zzs ustawy COVID-19, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 1. postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnych skarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.; dalej: OrdPU),
 8. kontrolach celno-skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.),
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ważne
Warto dodać, że przepis ten ma nie mieć zastosowania do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15zzt ustawy COVID-19).

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy terminów w:

 • rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy COVID-19 (tzw. spraw pilnych szczegółowo wymienionych w tych przepisach, m.in. niektórych środków stosowanych w postępowaniu karnym, spraw dotyczących małoletnich itd.);
 • sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji RP, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Natomiast wstrzymanie i zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 (chodzi o kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) oraz dziale VI rozdziale 2 (chodzi o odwołanie jako środek ochrony prawnej) ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes Krajowej Izby Odwoławczej mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256), czyli w ramach współdziałania organów, mają mieć obowiązek, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli:

 • wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – w przypadkach, o których mowa w wymienionych wyżej art. 15zzs ust. 1 pkt 4 i 7–9 ustawy COVID-19;
 • niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w przypadkach, o których mowa w art. 15zzs ust. 1 pkt 1–3, 5, 6 i 10 ustawy COVID-19.

W żądaniu tym organ, sąd lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, wskazują przyczyny wystąpienia z żądaniem.

Ważne
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, z wyjątkiem rozpraw i posiedzeń jawnych w sprawach określonych w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy COVID-19, czyli w sprawach pilnych. Czynności dokonane w tym okresie w postępowaniach i kontrolach wymienionych w art. 15zzs ust. 1 ustawy COVID-19, są skuteczne

.

Bieg terminu:

 1. na milczące załatwienie sprawy,
 2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 3. na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w OrdPU

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Ważne
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID: przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę w tym okresie, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Dodatkowo, jak wynika z art. 15zzu ustawy COVID-9, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 mają nie być wykonywane tytuły wykonawcze nakazujące opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Ważne
Projekt nowelizacji przekazano Senatowi RP, który ma zająć się nim od 30.3.2020 r.