Projekt został przygotowany w ramach tzw. pakietu osłonowego dla firm i stanowi kolejny element w realizacji tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie skutków gospodarczych wynikających z epidemii COVID-19.

Proponowane zmiany mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) w tym utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią.

Zmiany mają też na celu wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego samorządów.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że najistotniejsze zmiany dotyczą:

1.Wprowadzenia dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przez banki komercyjne przedsiębiorcom oraz podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, dotkniętych skutkami epidemii. Do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa, ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r

2. Wdrożenia pakietu osłonowego dla samorządów (tzw. tarcza samorządowa), w celu wsparcia budżetów samorządów, a także umożliwienia kontynuowania postępowań administracyjnych służących przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych i budowlanych.

3. Zmian w zakresie zamówień publicznych, których celem jest odblokowanie Krajowej Izby Odwoławczej i ułatwienie realizacji przetargów w warunkach epidemii, a także poprawa sytuacji wykonawców zamówień publicznych.

4. Rozwiązań mających na celu uelastycznienie zasad wynikających z prawa pracy i ich dostosowanie do wyzwań epidemii. W okresie pandemii priorytetem bowiem jest utrzymanie płynności prowadzonych działalności przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony maksymalnej liczby miejsc pracy.

5. Rozszerzenia zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podatku dochodowego, a także wyłączenia z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wartości darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. przez placówki medyczne (m.in. szpitale) oraz placówki oświatowe, w związku z COVID-19, które nie podlegają z tytułu otrzymanych darowizn podatkowi od spadków i darowizn.