Przyjęta nowelizacja, której przepisy w większości zaczną obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia, dotyczy przed wszystkim:

1) rozszerzenia zwolnienia ze składek ZUS – osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich dochody nie przekraczały 7000 zł w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek; możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały opłacone;

2) wsparcia operatorów wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych specjalizujących się w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

3) wydłużenia terminów obowiązujących przedsiębiorców z tytułu sprawozdań oraz obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o odpadach;

4) dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) w szczególności jako wsparcie przedsiębiorców;

5) wsparcia sektora opierającego się na wykorzystaniu drewna lub produkcji surowca drzewnego, które przewiduje, aby jednostki Lasów Państwowych dokonujące sprzedaży drewna mogły podejmować decyzji o umorzeniu w całości lub w części należności z tytułu odsetek, rekompensat i kar umownych;

6) Zwiększenia ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy (działania antylichwiarskie) m.in. poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej, co najmniej 2-krotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej 2-krotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie;

7) elektronizacja metod przekazywania informacji klientom ZUS, w tym informacji o stanie ich konta (rezygnacja z wysyłania dorocznych informacji o stanie konta ubezpieczonego);

8) wprowadzenia opłaty, jaką będą uiszczać właściciele platform VOD; będzie ona wynosiła 1,5% przychodów i będzie przekazywana na rzecz polskiej kinematografii;

9) wsparcia dla transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra;

10) czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów;

11) zgody na odstąpienie od obowiązku osobistego składania przez cudzoziemca dokumentów podczas wnioskowania o polską wizę;

12) dalszego upraszczania regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz ciągłość działalności gospodarczej.