W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1939 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 3.10.2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym.

Rozporządzenie określa zasady stosowania takich tablic:

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice w odległości nie mniejszej niż 200 m i nie większej niż 1000 m od granicy obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywają się pędzenia, w miejscach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, w szczególności na parkingach leśnych, szlakach turystycznych lub w miejscach zebrań publicznych.

Jeżeli granica obszaru polowania zbiorowego, na którym odbywa się pędzenie:

  • pokrywa się z granicą obwodu łowieckiego – dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na tej granicy;
  • znajduje się w odległości mniejszej niż 200 m od granicy obwodu łowieckiego – dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego rozmieszcza tablice na granicy obwodu łowieckiego.
Tablic nie rozmieszcza się w miejscach niezapewniających dostatecznej widoczności, w szczególności w obniżeniach terenu, miejscach zasłoniętych lub na tle w kolorze tablicy.

2. Tablicę mocuje się tak, aby jej środek był usytuowany na wysokości 160 cm od poziomu gruntu, w sposób utrudniający jej zdjęcie przez osoby postronne.

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego:

  • rozmieszcza tablice nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem polowania zbiorowego;
  • zdejmuje tablice niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od zakończenia polowania zbiorowego.

Rozporządzenie określa też wzór tablicy ostrzegawczej.