W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 766 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.4.2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień.

Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w dziedzinie uzależnień;

2) ramowe programy szkoleń w dziedzinie uzależnień (załącznika nr 1 do rozporządzenia);

3) tryb i sposób przeprowadzania egzaminu końcowego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) – chodzi o egzamin, którym kończy się szkolenie w dziedzinie uzależnienia, zgodne z programem wybieranym w drodze konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (dalej: Biuro) co najmniej raz w roku kalendarzowym;

4) skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin końcowy;

5) wzory certyfikatów: instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień (załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia).

Z przepisów przejściowych wynika m.in., że:

1) szkolenia w dziedzinie uzależnień rozpoczęte i niezakończone przed 1.5.2019 r. są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych;

2) dyrektor Biura przeprowadza egzamin końcowy na podstawie przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do 31.12.2024 r. i wydaje certyfikaty, których wzór określa odpowiednio załącznik nr 2 albo 3 do rozporządzenia;

3) certyfikaty instruktora terapii uzależnień oraz certyfikaty specjalisty psychoterapii uzależnień wydane przez Biuro na podstawie wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność.