Nie znamy szczegółów, tzn. warunków pracy tej osoby i specyfiki zakładu pracy. Można zastanowić się nad przeprowadzeniem szkolenia stanowiskowego bhp, ale wydaje się, że powinno być przeprowadzone tylko szkolenie okresowe bhp, ale oczywiście należy uwzględnić rodzaj prowadzonej przez zakład pracy działalności.

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.):

 • instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu;
 • instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:
 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa powyżej;
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

W przypadku wprowadzenia na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych:

 • zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego,
 • zmian organizacji stanowisk pracy,
 • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz
 • nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń

– pracownik zatrudniony na tym stanowisku odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Wnioski

Pracownica, która wraca po urlopie wychowawczym do pracy, na pewno nie musi być poddana szkoleniu wstępnemu ogólnemu, ponieważ dotyczy ono jedynie osób nowo zatrudnionych, co w przypadku skorzystania z urlopu wychowawczego nie występuje. Można tutaj zastanowić się nad przeprowadzeniem szkolenia stanowiskowego bhp, ale tylko wtedy gdy na danym stanowisku pracy (zajmowanym konkretnie przez tę osobę) występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, a w okresie przerwy w pracy danego pracownika wprowadzono na jego stanowisku pracy zmiany warunków techniczno-organizacyjnych. Zakładam jednak, że w naszym przypadku nie miało to miejsca.

Uważamy, że w omawianym tu przypadku pozostaje nam tylko szkolenie okresowe z zakresu bhp, jednakże musimy mieć tutaj na uwadze zapisy ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1320 ze zm.), które uzależniają obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego od przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej. Zgodnie z art. 2373 § 22, § 23, § 24 KP:

 • szkolenie okresowe pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne,
 • w przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie bhp, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka,
 • powyższe stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne – szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.
Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Zalecalibyśmy, w przypadku gdy:

 • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono wyższą niż trzecia kategorie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych bądź
 • z oceny ryzyka wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne,

– poddanie pracownicy szkoleniu okresowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.