W projekcie rozporządzenia MFFiPR w sprawie określenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania – przewidziano rozszerzenie terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, tj. wykonywania kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających. Z zakresu tych zadań zostało wyłączone przeprowadzanie kontroli podatkowej wobec podatnika, który zawarł umowę o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ordynacji podatkowej w zakresie podatków objętych tą umową. Proponowane zmiany nie będą mieć zastosowania do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Warto dodać, że nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017r.,poz. 393, ze zm.). Na jego podstawie, kontrola podatkowa i czynności sprawdzające są wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych w obszarze ich właściwości miejscowej, tj. terytorialnego zasięgu działania odnoszącego się do danego miasta, powiatu czy gminy, który został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Ponadto, obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020r., poz. 2456), które reguluje właściwość tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.