W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1742 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.9.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (dalej: rozporządzenie).

W zakresie wstępnego magazynowania odpadów rozporządzenie stanowi, że wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku:

  1. odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia albo
  2. wytwórcy odpadów wytwarzającego odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie, magazynującego te odpady w miejscu ich wytworzenia

– spełnia co najmniej wymagania określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia. Magazynowanie odpadów prowadzi się m.in. w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru, w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, oraz zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, a także – w przypadku odpadów niebezpiecznych – minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych.

Ważne

Magazynowanie odpadów inne niż określone wyżej prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów (czyli w miejscach magazynowania odpadów), które zostały wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpadów oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami. Lokalizacja poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów jest oznakowana. Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, w szczególności odporne na warunki atmosferyczne (§ 5 rozporządzenia).

Magazynowanie odpadów inne niż wstępne prowadzi się w miejscach magazynowania odpadów na zasadach określonych w § 6 i 7 rozporządzenia (w sposób zapewniający m.in.: wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów, odpowiednią pojemność miejsc magazynowania odpadów, utwardzone z użyciem wyrobów budowlanych podłoże terenu, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków oraz ścieków, w tym wód odciekowych, a także w sposób: selektywny, zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza lokalizację, ograniczający pylenie odpadów, zapewniający właściwą rotację magazynowanych odpadów, ograniczający obniżenie wartości użytkowej odpadów, zapewniający drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych itd.).

Ważne

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg, z wyjątkiem odpadów urobku z pogłębiania zawierającego substancje niebezpieczne lub zanieczyszczonego takimi substancjami, odpadów drewna, odpadów mieszanek bitumicznych zawierających smołę oraz innych odpadów niebezpiecznych powstałych z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, prowadzi się w wydzielonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych. W strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne.

Do magazynowania odpadów w strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych stosuje się wymagania określone w § 5–7 rozporządzenia. Strefa magazynowania odpadów niebezpiecznych jest oznakowana w widocznym miejscu tablicą koloru białego o minimalnych wymiarach 400 mm szerokości i 250 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 35 mm i szerokości linii minimum 4 mm.

Jeżeli odpady niebezpieczne są umieszczone w opakowaniach, pojemnikach, kontenerach, zbiornikach lub workach, o pojemności powyżej 5 litrów, na każdym z opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków umieszcza się jednostkowe oznakowanie, czyli etykietę (wzór etykiety określa załącznik do rozporządzenia). Etykieta powinna być czytelna i trwała, w szczególności odporna na warunki atmosferyczne.

Etykieta ma wymiary minimum 150 mm szerokości i minimum 210 mm wysokości i zawiera napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” oraz wskazanie: kodu i rodzaju magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adresu miejsca magazynowania odpadów i daty rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu. Etykieta może zawierać także inne informacje dotyczące magazynowanych odpadów, w szczególności branżowe oznaczenia. Jednak, rozporządzenie dopuszcza stosowanie innych, wdrożonych przez posiadacza odpadów metod oznakowania opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków, jeżeli oznakowania zawierają wymienione tu informacje oraz jest zapewniona możliwość aktualizacji tych informacji.

Ważne

Przepisów powyższych nie stosuje się do zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Tego rodzaju odpady magazynuje się na zasadach określonych w § 11 rozporządzenia.

W § 14 rozporządzenia przewidziano okresy dostosowania miejsc magazynowania do wskazanych tam warunków w terminie 12, 24 lub 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia – zależności od rodzaju odpadów. Natomiast, jeżeli przed 1.1.2021 r. szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania doty­czące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji.