Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29.6.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W zarządzeniu sprecyzowano, że świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców (dotyczy to także opieki kompleksowej). Określono również możliwość zlecania przez świadczeniodawcę podwykonawcy realizacji jedynie części świadczeń udzielanych w ramach danego profilu systemu zabezpieczenia. Natomiast umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą co do realizacji świadczeń powinna zawierać zastrzeżenie o prawie Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy.

Zarządzenie reguluje również termin wyliczenia ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy wskazując, że jego wyliczenie powinno nastąpić w terminie 90 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego.

W zarządzeniu uściślono również czas pracy poradni przyszpitalnej, określając, że wynosi on co najmniej 3 dni w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin tygodniowo (łącznie).