W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1194 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Określając szczegółowe stawki opłaty produktowej Minister Środowiska kieruje się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup sprzętu (art. 74 ust. 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU]).

Numer i nazwa grupy sprzętu

Szczegółowa stawka w zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

1,80

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

1,80

3. Lampy

7,50

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3.

1,80

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 i 6.

1,80

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

1,80

Opłatę produktową oblicza się na koniec roku kalendarzowego i wnosi bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. Natomiast w przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się (art. 75 ZużSprzElektU).

Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.