Ustawa z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070) wprowadza nowe zasady w zakresie sposobu przekazywania tytułów wykonawczych i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Podstawowym sposobem przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego będzie droga elektroniczna, przy czym wnioski egzekucyjne, tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji będą przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. System teleinformatyczny prowadzony będzie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa przewiduje również możliwość wyznaczenia w drodze rozporządzenia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia tego systemu. W konsekwencji w projekcie rozporządzenia przewidziano, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie będzie organem właściwym do prowadzenia systemu teleinformatycznego.