Przewidziane zmiany w ustawie mają zagwarantować nowoczesny i efektywny pobór opłaty elektronicznej w sposób minimalizujący uciążliwość i koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Ma się to dokonać przez utworzenie m.in. podstaw prawnych działania Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) służącego poborowi opłaty elektronicznej opartego o technologię pozycjonowania satelitarnego. Zmiany mają wejść w życie 1.7.2020 r.

Obecny system poboru opłaty elektronicznej wymaga, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, urządzeń pokładowych oraz osobistego stawiennictwa w punkcie obsługi i przedłożenia kompletu dokumentów w celu zwarcia umowy.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że proponowane rozwiązania zapewniają w pełni elektroniczny proces obsługi oraz ograniczenie obowiązków korzystających z dróg publicznych, również dzięki wykorzystaniu danych będących w posiadaniu administracji w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Po zmianach korzystający z dróg publicznych otrzymają możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych do nowego systemu. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie systemów geolokalizacyjnych dla przedsiębiorców transportowych umożliwi się rozszerzenie zakresu usług o możliwość obsługi w zakresie uiszczania opłaty elektronicznej. Jednocześnie zagwarantowana zostanie możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty elektronicznej.

Zadania związane z poborem opłaty elektronicznej i opłaty za autostrady ma przejąć szef KAS w celu konsolidacji zadań administracji w obszarze poboru danin i opłat oraz ograniczenia kosztów wdrożenia nowego systemu po stronie administracji ze względu na wykorzystanie doświadczeń i komponentów technicznych systemu SENT.