Dnia 15.10.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z 14.8.2020 r. zmieniająca ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1578).

Do wniosku o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych (druk ER-SWA) należy dołączyć dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – także dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych. Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają i świadczenia te wypłacają organy wypłacające emeryturę lub rentę. Od decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia wyrównawczego osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie na drodze sądowej.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty (renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy) pobieranej przez osobę uprawnioną. Wypłacane będzie wraz z emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez różne organy decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje nie wcześniej niż od 15.10.2020 r., tzn. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.