1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1358 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 11.7.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Aktualnie zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

kryteria dochodowe:

dla osoby samotnie gospodarującej

701 zł

dla osoby w rodzinie

528 zł

kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

1763 zł

minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.; dalej: CudzU) – chodzi tu o nadanie mu statusu uchodźcy lub udzielenie mu ochrony uzupełniającej

647 zł

maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d CudzU

1376 zł

maksymalna kwota zasiłku stałego

645 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego

w wysokości 308 zł

2. Komentarz

Zgodnie z art. 9 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do 15 maja przedstawia Radzie Dialogu Społecznego (dalej: RDS):

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych;

2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

Zasadniczo minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polski, zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń do 15 lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

uwaga!
Jeżeli jednak RDS nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala nie niższe niż w przedstawionej propozycji kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 lipca danego roku.

Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń obowiązują od 1 października roku, w którym przeprowadza się weryfikację.