Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tego rodzaju świadczenie jest objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 3.7.2019 r. (0113-KDIPT2-3.4011.355.2019.1.ID), rozstrzygał kwestię skutków w podatku dochodowym wypłaty stypendium stażowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, osi priorytetowej: Kadry dla gospodarki w okresie od 15 sierpnia 2018 r. do 30 września 2019 r. Działanie ma na celu rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, co jest 0powiązane ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2025 w ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uczniowie, którzy poprzez rekrutację zostali wybrani do odbycia staży zawodowych otrzymają stypendium stażowe przyznane zgodnie z regulaminem konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego, wypłacone zgodnie z umową o odbywaniu stażu sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie otrzymujący stypendia stażowe są uczestnikami projektu realizowanego przez szkołę.

Stypendia otrzymywane przez beneficjentów, jak wszelkie inne wypłaty pieniężne, zasadniczo podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ust. 1 PDOFizU. Jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pt 137 PDOFizU, przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; dalej: FinPubU).

Dla zastosowania tego zwolnienia wymagane jest więc, aby środki finansowe były otrzymywane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu. Przez uczestników projektu w tym przypadku należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu. Ponadto użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Dyrektor KIS stwierdził więc, że zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 FinPubU, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Do środków europejskich, na mocy w art. 5 ust. 3 pkt 1 FinPubU – zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne

A zatem, zdaniem Dyrektora KIS, wypłacane przez uczniom (tj. uczestnikom projektu finansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego) stypendia stażowe – jako pomoc udzielana w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w FinPubU – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 FinPubU.