Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16.3.2021 r. (0113-KDIPT2-2.4011.1031.2020.2.SR).

W tym przypadku Dyrektor KIS rozpatrywał kwestię opodatkowania stypendiów wypłacanych uczestnikom projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasady uczestnictwa w projekcie określała trójstronna umowa zawarta między uczelnią, jako uczestnikiem, instytucją publiczną jako pośrednikiem dokonującym wypłaty środków i podmiotem realizującym staż studencki, czyli pracodawcą.

Przychodem dla celów podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 PDOFizU). Jednak, jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 137 PDOFizU, przedmiotowym zwolnieniem od podatku objęto środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w FinPubU. A zgodnie z art. 2 pkt 5 FinPubU, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa m.in. w art. 5 ust. 3 pkt 1 FinPubU, czyli środki pochodzące z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważne

Omawianym zwolnieniem objęto środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu. Oznacza to, że nie dotyczy to wszystkich świadczeń otrzymywanych przez uczestnika projektu (np. świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz świadczenia rzeczowe). A zatem zwolnieniem objęto wyłącznie świadczenia finansowe, czyli pieniężne.

Podsumowując, wartość świadczeń pieniężnych wypłaconych uczestnikowi projektu sfinansowanych ze środków europejskich w rozumieniu FinPubU korzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.