W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 704 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 29.3.2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów MKiDN studentom uczelni artystycznych, wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi;

2) rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;

4) maksymalną wysokość stypendium;

5) wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Rodzaje osiągnięć podzielono na:

1) znaczące osiągnięcia artystyczne studenta (m.in. wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej, wykonanie solowego recitalu instrumentalnego, wokalnego lub z dziedziny rytmiki lub tańca, wykonanie koncertu kameralnego, autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą, a także na mniejszą obsadę, autorstwo utworu muzycznego wydanego drukiem, reżyserię, dramaturgię, reżyserię dźwięku, reżyserię światła, montaż, autorstwo scenariusza, zdjęć, scenografii, kostiumów, choreografii, kierownictwo produkcji dzieła filmowego, telewizyjnego, teatralnego, innej formy audiowizualnej lub słuchowiska, zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym, telewizyjnym, radiowym lub w repertuarze teatru, będącego państwową lub samorządową instytucją kultury, rolę pierwszoplanową lub drugoplanową w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, autorstwo różnego rodzaju dzieł (plastycznych, fotograficznych, multimedialnych itd.) oraz indywidualną wystawę takich dzieł, uzyskanie nagrody indywidualnej lub wyróżnienia, a także wygłoszenie referatu na konferencji o co najmniej krajowym zasięgu;

2) znaczące osiągnięcia naukowe studenta (m.in. autorstwo lub współautorstwo odpowiednio opublikowanej monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej, znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu, w której uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu uczelni, uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu);

3) znaczące osiągnięcia sportowe studenta m.in. za zajęcie odpowiednich miejsc w: sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe).

Rektor występuje do ministra z wnioskiem o przyznanie studentowi stypendium, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, w terminie do dnia 15 października. Ilość wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym zostały złożone. Minister przyznaje nie więcej niż 90 stypendiów, a maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17.000 zł. Stypendium:

1) wypłaca uczelnia artystyczna, której wnioskodawca jest rektorem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra;

2) wypłaca się studentowi – jednorazowo, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu uczelni.