W najnowszym orzeczeniu WSA w Gorzowie Wlkp. z 24.6.2020 r. (II SA/Go 118/20), dotyczącym prowadzonego z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania i składowania, sąd zajął stanowisko, że nie można wykluczyć, że oprócz posiadacza odpadów status strony w takim postępowaniu mogą posiadać również inne podmioty. Podmiotem takim może być właściciel sąsiedniej nieruchomości, na której znajdują się niebezpieczne odpady.

W myśl art. 26 ust 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.; dalej: OdpadyU) posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Domniemanym posiadaczem odpadów jest władający powierzchnią ziemi (art. 3 ust. 1 pkt 19 OdpadyU). Co do zasady w przypadku nieusunięcia odpadów, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi ich odpadów usunięcie (art. 26 ust. 2 OdpadyU).

Przedmiotem analizowanego sporu sądowego było nieuznanie za stronę takiego postępowania – właściciela nieruchomości sąsiedniej zawiadamiającego o fakcie magazynowania niebezpiecznych odpadów azbestowych, co skutkowało nieuzasadnionym zdaniem sądu -umorzeniem postępowania odwoławczego, w związku z jego podmiotową bezprzedmiotowością.

Zdaniem Sądu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 26 OdpadyU, wobec braku przepisu szczególnego dotyczącego stron postępowania, zastosowanie znajduje art. 28 KPA, zgodnie z którym stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Nie można więc wykluczyć, że oprócz posiadacza odpadów status strony w takim postępowaniu będą również posiadały inne podmioty. W orzeczeniu sformułowano tezę, z której wynika że wszystkie podmioty, na których życie lub zdrowie mogą negatywnie oddziaływać działania podejmowane przez posiadacza odpadów, polegające również na składowaniu odpadów, mają interes prawny w nakazaniu usunięcia tych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o czym stanowi art. 26 OdpadyU.