Strategia podatkowa zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów ma na celu dostarczenie obywatelom dostępu do informacji w zakresie zasad podatkowych, które są praktykowane przez największe podmioty oraz poprawa społecznej kontroli nad dużymi podmiotami.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia strategii podatkowej, jednak wskazał co powinna ona zawierać. Strategia podatkowa to informacje w zakresie ogółu czynności podatkowych prowadzonych przez jednostkę, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Strategia powinna zawierać m.in.:

  • procedury związane z przestrzeganiem przepisów podatkowych,
  • formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ilość przekazanych schematów podatkowych (MDR),
  • transakcje z podmiotami powiązanymi,
  • informacje o złożonych wnioskach ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnych, wiążącej informacji stawowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • informacje o dokonywaniu rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Strategia podatkowa powinna zostać dostosowana do jednostki sporządzającej ten dokument, w tym charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.

Strategię podatkową sporządzają jednostki określone w art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 CitU, tj.:

  1. podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  2. inni podatnicy, u których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Dokument ten sporządza się w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w innym języku dopuszczalne jest tłumaczenie na język polski za dany rok podatkowy. Publikacja odbywa się na stronie internetowej podmiotu w terminie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Gdy jednostka nie posiada własnej strony internetowej, publikuje strategię na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Powstaje więc pytanie, skąd organy podatkowe będą znały adres strony internetowej podatnika. Zgodnie z art. 27c ust. 7 CitU podatnik ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w zakresie adresu strony internetowej.

Rozróżnienia wymaga brak publikacji oraz uchybienia w strategii podatkowej. Brak publikacji strategii podatkowej grozi karą pieniężną do 250 000 zł, która zostaje nałożona przez naczelnika urzędu skarbowego w ramach decyzji. Ewentualne uchybienia nie będą podlegały sankcjom karnym, jak informuje resort finansów.

Opublikowanie strategii podatkowej będzie się niewątpliwie wiązało z dodatkowym kosztem dla jednostki.

Należy podkreślić, iż ustawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych, co oznacza, że obowiązek sporządzenia strategii podatkowej dotyczy już roku 2020, o ile rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu podatnika.