Objęcie przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oznacza możliwość stosowania przepisów ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) dotyczących m.in.:

  • zasad i trybu zapobiegania oraz
  • zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych przez uprawnione organy administracji publicznej np. poprzez poddanie się przez osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji.