Od 1 lipca 2020 r. towary na potrzeby VAT oznaczane są przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) bądź Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). Jednocześnie przestała obowiązywać dotychczas stosowana PKWiU 2008. Zastosowanie będzie miało wyłącznie PKWiU 2015. Oznacza to, że od 1 lipca towary są klasyfikowane według nomenklatury CN, natomiast usługi zgodnie z PKWiU 2015. Zmiany te z jednej strony powodują ujednolicenie stawek podatku VAT dla poszczególnych grup towarów (działów CN), z drugiej strony nałożyły na podatników dodatkowy obowiązek, choćby nawet konieczności bieżącego kontrolowania tego czy nie zmieniła się klasyfikacja ich towaru.

Aktualnie obowiązującą Nomenklaturą Scaloną jest nomenklatura wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.