W M.P. z 2019 r. pod poz. 738 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 24.7.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

                                                           Przedmiot opodatkowania      Maksymalna stawka
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 zł od 1 m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł od 1 ha powierzchni
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,50 zł od 1 m2 powierzchni
niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,15 zł od 1 m2 powierzchni
budynki lub ich części mieszkalne 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

                                                                   Stawki podatku od środków transportowych w 2020 r.
samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 847,70 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 414,15 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 696,97 zł
równej lub wyższej niż 12 ton 3 238,26 zł
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 979,77 zł
przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie 2 502,96 zł
powyżej 36 ton 3 238,26 zł
przyczepa lub naczepa która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 696,97 zł
która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
do 36 ton włącznie 1 979,77 zł
powyżej 36 ton 2 502,96 zł
autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
mniejszej niż 22 miejsca 2 003,81 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 2 533,36 zł

Natomiast w M.P. z 2019 r. pod poz. 1020 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. W załącznikach do tego obwieszczenia opublikowano stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w:

art. 8 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170; dalej: PodLokU), czyli samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

art. 8 pkt 4 PodLokU, czyli ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

art. 8 pkt 6 PodLokU, czyli przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.