W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1639 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.8.2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej.

Rozporządzenie określa stawkę opłaty recyklingowej za torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, a stawka ta wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.