W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2495 opublikowano rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 20.12.2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020.

Rozporządzenie wydano na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 64 ust. 4 ustawy z 14.12.2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.; dalej: KogeneracjaU). Jak wynika z art. 60 KogeneracjaU, operator systemu przesyłowego pobiera opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym, czyli opłatą kogeneracyjną. Opłatę przeznacza się wyłącznie na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Ważne
Stawka opłaty kogeneracyjnej na 2020 r. wynosi 1,39 zł/MWh.

Opłata kogeneracyjna stanowi iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:

  • bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty kogeneracyjnej;
  • do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej;
  • do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy, w którym ma obowiązywać ta stawka, kalkuluje się według wzoru określonego w art. 64 KogeneracjaU.